Cài đặt và Quản lý server dễ dàng với HocVPS Script

Cài đặt và Quản lý server dễ dàng với HocVPS Script

HocVPS Script là 1 bash script chạy trên SSH sẽ tự động cài đặt tất cả các thành phần cần thiết nhất cho VPS với một dòng lệnh duy nhất. Không như những Control Panel khác, HocVPS Script không hề … Continued
How To Set Up Nginx Server Blocks on CentOS 7

How To Set Up Nginx Server Blocks on CentOS 7

Introduction Nginx is one of the most popular web servers in the world, and is responsible for hosting some of the largest and highest-traffic sites on the Internet. In most cases, Nginx is lighter and more scalable than Apache, and … Continued